Program a cíle

 
1. REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ MÍSTO PRODEJE
Obecní majetek budeme řádně spravovat, nikoliv prodávat.
Zajistíme vybudování nových bytů ve vlastnictví obce.

 
Obecní majetek by se měl vždy řádně spravovat, udržovat a v neposlední řadě, pokud se má obec rozvíjet, je třeba nových investic.
 
Nechceme za každou cenu rozprodávat domy v majetku obce. Domy a jejich prostory chceme využít pro zvětšení bytového fondu a pro zvětšení kapacity služeb v obci (zdravotnická a sociální péče, ordinace lékařů, rehabilitace či jiné využití), které by místním lidem přinášely užitek a nová pracovní místa.

Základní potřebu investic vidíme zejména ve zlepšení úrovně bydlení v obecních bytech, správě a údržbě obecních domů a zřízení několika nových malometrážních bytů. Tématu bydlení se hodláme pečlivě věnovat. Zároveň si uvědomujeme, že tyto investice jsou takřka nekonečné, finančně náročné, ale pro život lidí v obecních bytech a domech velmi potřebné a vždy se obci dlouhodobě vyplatí.
 
2. OPRAVA CEST, BEZPEČNOST, LEPŠÍ VZHLED OBCE
Zasadíme se o opravu silnice do Zásady a opravu výtluků na silnicích v Plavech a Haraticích.
Vybudujeme obecní cesty, posílíme bezpečnost na silnicích a zvelebíme veřejné prostranství.


Obecní, krajské a státní komunikace jsou pro život v obci důležité a my je zároveň vnímáme jako vizitku naší obce. Proto budeme důsledně usilovat o jejich rychlé a kvalitní opravy

Výstavbu a rekonstrukci komunikací budeme pečlivě koordinovat s vybudováním všech potřebných inženýrských sítí. Budeme prosazovat souvislé opravy porušených povrchů vozovky oproti částečným opravám.

Velice nám záleží na modernizaci a rozšíření úsekového měření rychlosti vozidel na hlavních komunikacích přes Plavy a v Haraticích. Uvedené komunikace v naší obci jsou křižovatkou do přilehlých rekreačních částí a hlavním tahem od Prahy, do Polska. Dodržování povolené maximální rychlosti vozidel v obci, která je situována jako průjezdná, by mělo být samozřejmostí. Mimo hlavní komunikace, v obytných zónách, před školou a na cestách do školy a školky chceme doplnit prvky, které pomohou k větší bezpečnosti dětí.

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené body bezprostředně souvisejí s bezpečnějším pohybem občanů po místních cestách, chodnících a veřejném prostranství na území naší obce. Zároveň tato opatření považujeme za standardní součást fungování moderní obce. 

Veřejné prostranství budeme řešit pomocí promyšlených projektů, které budou citlivě ctít historii obce a zároveň budou svými novými prvky zlepšovat vzhled moderní obce. (zeleň, prostranství, čistota apod.)  
 
3. ZDRAVÁ OBEC BEZ PÁLENÍ ODPADU
Zavedeme motivační systém třídění odpadů – Kdo třídí, ten šetří.
Zasadíme se o nakládání s odpady ve prospěch občanů a životního prostředí. 


Pokud můžeme jako obyvatelé přispět k čistotě a hospodárnosti obce, tak se neobejdeme bez třídění odpadů. Třídění, likvidace a zpětné zpracování odpadů je téma současné i budoucí.  Kvalitní třídění odpadů rovněž patří k dalším znakům moderní obce, ale je přímo závislé na každém občanovi.

Za zásadní věc vedoucí k motivaci třídit odpad považujeme informovanost občanů v otázkách: co se s odpady v rámci obce děje, jaké jsou náklady na odvozy a likvidaci komunálního odpadu, o kolik a jak se dají snížit náklady na odpady díky třídění a recyklaci.

Chceme pracovat na změně sběru velkoobjemových odpadů, jakými jsou například: plasty, nábytek, dřevo, lepenky, stavební odpady z domácností, bioodpad a jiné. Budeme prosazovat zřízení vlastního centrálního místa, kde bude možné takový typ odpadu celoročně odložit a dále systémově recyklovat. Například navázání spolupráce s bioplynovou elektrárnou v Jílovém apod.

Těmito malými, pro nás důležitými kroky, chceme přispět zejména k ochraně životního prostředí a zároveň posunout pomyslnou laťku ve vztahu s nakládáním s odpady zase o kousek výš.
 
4. VÝSTAVBA HŘIŠTĚ V HARATICÍCH NEJEN PRO DĚTI
Dostavíme víceúčelové hřiště v Dolenci určené pro zábavu všech věkových kategorií (venkovní posilovna, průlezky, ohniště apod.)

Myslíme si, že hřiště v Haraticích „Dolenci“ vždy bylo a je sportovně a kulturně významné.

Hřiště je díky svému povrchu téměř bezúdržbové. Hřiště se využívá pro letní míčové sporty
a v zimě jako plocha pro bruslení. Na hřišti jsme „vyrostli“ snad skoro všichni a jako sportovci se o hřiště v rámci možností staráme. Poslední rekonstrukce proběhla před cca 20 lety, kdy došlo k jeho rozšíření, pokládce nového asfaltového povrchu a osvětlení.

Budeme prosazovat podporu projektu dostavby hřiště, jehož náplní by bylo oživit okolní prostor dalšími volnočasovými prvky, jako jsou například průlezky (dnes workoutové prvky), ohniště či jiné atrakce a povýšit toto místo na malou kulturní zónu.

Smyslem tohoto projektu bude vytvořit prostor nejen pro děti, ale i pro lidi všech věkových kategorií, kteří zde budou trávit společné chvíle.
 
5. ODPOVĚDNOST A OTEVŘENOST
Nebudou nám lhostejné problémy obyvatel naší obce.
Chceme být otevřeni občanům a jejich nápadům.


Kvalitní fungování jakékoliv organizace zajišťuje komunikace a informovanost mezi lidmi. Pro chod tak specifického subjektu, jakým je samotná obec, toto pravidlo platí dvojnásobně.

Budeme důrazně usilovat o zlepšení komunikace a informovanosti místních obyvatel o dění v obci. Za hlavní nástroj komunikace mezi obcí a občanem v dnešní době považujeme mobilní telefony a využívání jejich aplikací včetně krátkých textových zpráv. Jsme připraveni aktivně naslouchat potřebám a problémům místních občanů a společnými silami konkrétní problémy odpovědně řešit.

Zároveň budeme kdykoliv maximálně otevřeni všem dotazům, nápadům a spolupráci s místními občany. Zpětný názor či zpětná reakce ze strany občana je pro nás velice důležitá a jsme přesvědčeni, že nepochybně přispívá právě ke kvalitnější komunikaci mezi lidmi bez zbytečných nedorozumění.
 
6. JISTOTA A PODPORA VŠECH OBYVATEL
Zajistíme konání kulturních a společenských akcí pro všechny věkové kategorie.
Maximálně podpoříme práci s dětmi a činnost místních dobrovolnických spolků.


Podporu práce s dětmi vnímáme jako samozřejmost. Maximálně podpoříme činnost Mateřské a Základní školy v Plavech, protože mít v obci kvalitní školy považujeme za nejlepší vizitku obce.

Uvědomujeme si důležitost dobrovolnických spolků pro kulturu a dění v obci. Proto budeme v co největší možné míře tuto činnost podporovat.
Cítíme potřebu zajištění širších možností kulturního vyžití, a proto naše kroky povedou
K podpoře i tímto směrem.

Budeme usilovat o zajištění sociálních a posílení zdravotních služeb (lékař, zubař, rehabilitace, denní stacionář pro naše seniory apod.).
 
Vzhledem k rostoucím nárokům na činnost technických služeb, logicky roste požadavek na pracovní kapacity. Chceme posílit pracovní pozice a najít efektivní systém fungování, zejména při sezonní spolupráci s brigádníky či s externími zaměstnanci z pracovních agentur.

Jako sportovci budeme i nadále pokračovat v naší stálé činnosti (sportovní ples, lety na saních, fotbal, tenis, cyklistika). Za naši povinnost považujeme, podpořit nezbytnou každoroční údržbu sportovního areálu a zajistit velmi potřebnou rekonstrukci zázemí fotbalových kabin.

Máme plán i řešení a chceme spolupracovat.

 


 

Program-2022.jpg

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.